Regisztráció

ApróSéf-Konyhakiállítás facebook szabályzat

Válaszolj a https://www.facebook.com/aprosef.hu/posts/10153268366830426 linken feltett 3 kérdésre helyesen, és válaszokat küldd el e-mailban az info@aprosef.hu mailcímre 2016.03.04-én! 5 db páros belépőt sorsolunk ki a Konyhakiállításra (http://www.konyhakiallitas.hu).

A játék időtartama: 2016. 03. 04.
Sorsolás: 2016. 03. 04., 22:00-kor

A nyertesek:
petyu...@gmail.com
men...@hotmail.com
fogar....@outlook.com
gad...@gmail.com
hajd....@gmail.com
 
Gratulálunk nekik! :) A nyerteseket emailben értesítjük!

-----------------------------------------------

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „ApróSéf receptküldő hírlevél játék” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az ApróSéf, Visual Gastronomy Media Kft. (székhely: 2013. Pomáz, Garat utca 8.,) (továbbiakban: „Szervező”).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A játékban kizárólag 16 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személy vehet részt., aki a Játék 4. pontban meghatározott időtartama alatt a https://www.facebook.com/aprosef.hu/posts/10153268366830426  alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) a facebook posztban szereplői kérdésekre a helyes választ emailban megküldi az info@aprosef.hu címre, és ezzel egyúttal elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési feltételekben (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Apróséf Visual Gastronomy Media Kft., a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.2. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Egy játékos csak egy, saját email címmel jogosult részt venni a játékban.

3. A JÁTÉK LEÍRÁSA

A játék időtartama 1 nap, ezen idő alatt minden az info@aprosef.hu-ra választ küldő személy részt vesz a Játékban.

A Játék lezártakor sor kerül a nyeremények kisorsolására azok között, akik helyes válaszokat küldtek az info@aprosef.hu címre.

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék 2016.03.04., 9:00 és 22:00 között zajlik.

5. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS
5.1. A sorsolások helyszíne a Visual Gastronomy Media Kft. telephelye (2013 Pomáz, Garat utca 8.). A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolások kézi sorsolás útján kerülnek lebonyolításra.

A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5.2 Nyeremény
A Játék során azon Játékosok között sorsoljuk ki a nyereményeket (5 darabot), akik helyes választ küldtek be az info@aprosef.hu mailcímre.

Nyeremények: 5 db Konyhakiállítás páros belépőjegy.

A nyeremények kisorsolására 2016.03.04-én 22:00-kor kerül sor.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

6.1. Szervező a nyertest a megadott e-mail címen, értesíti a nyertességről, illetve a nyeremények átvételének módjáról.

6.2. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen a Szervező a nyertességre vonatkozó első értesítéstől számított 2 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 2 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

6.3. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervező a nyertesek névsorát a http://aprosef.hu/aprosef_konyhakiallitas_facebook_jatek internetes címen hozza nyilvánosságra folyamatos feltöltéssel. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

7. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. A Játékos a Játékban való részvétellel

- automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. 

7.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 7.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a http://aprosef.hu/aprosef_konyhakiallitas_facebook_jatek  címen elérhető el.

8. FELELŐSSÉG

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, az aprosef.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon (pl. nem saját, és/vagy több email címmel), a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Szervező Facebookot a nyereményjátékkal összefüggésben teljes körűen mentesíti.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Adatvédelmi szám: NAIH-77557/2014 

Budapest, 2016. 03. 04.
Visual Gastronomy Media Kft.

Legfrissebb hozzászólások

2016-10-22 06:49
Nem kell egy kicsit lelapítani a golyókat miután a tepsibe tesszük?
38945
2016-10-22 00:45
Nem régóta főzök magamra csak amióta egyedül élek. Suhanc koromban a melegszendvics és a tojásrántotta elkészítésében...
38944
2016-10-21 22:42
Egyszerű és tényleg nagyszerű!
38943
2016-10-21 22:26
38942
made by zwoelf