Regisztráció

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

Az aprosef.hu internetes honlap, valamint az ApróSéf android és iOS mobil applikációk (továbbiakban együttesen: Honlap) üzemeltetője Cookpad International Ltd. (székhely: United Kingdom, 7-10 Chandos St, London W1G 9DQ; továbbiakban "Üzemeltető")

A Honlap látogatásával és használatával Ön mint Felhasználó elfogadja (a továbbiakban: Felhasználó) az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket.

I. Általános Feltételek

A szolgáltatást az Üzemeltető nyújtja, mellyel kapcsolatban a Felhasználó megértette és elfogadja az alábbiakat:

- a Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá

- a Honlap használata (tartalom feltöltése és hozzászólás) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni az következő személyes adatokat (nem, e-mail cím, felhasználói név, jelszó) az adatok szolgáltatása önkéntes

- az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról

- azt, hogy a Felhasználó a szerződéskötési képessége nem korlátozott

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Amint az Üzemeltető tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

II. Tartalom átvételének szabályai, szerzői jogi rendelkezések

A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, a tartalom felhasználására és annak engedélyezésére kizárólag az Üzemeltető jogosult. A Honlapon az Üzemeltető által közzétett tartalmakat felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szerzői jogi tv.) keretein belül lehetséges. 

Amennyiben a Felhasználó saját weboldalára tartalmat (ide nem értve receptet) kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

Amennyiben a saját weboldalára receptet kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyét követően a recept pontos nevét feltünteti, képi elem nélkül és a receptre mutató hiperhivatkozást helyez el a címben vagy a leadként az alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket - és bármely tartalom következményeit is.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a honlapra feltöltött minden egyes szöveges és képi tartalmaira (pl: receptleírás, arckép, ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Üzemeltető részére. Az Üzemeltető a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni,terjeszteni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, arra harmadik személynek engedélyt adni vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg kifejezetten lemond. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapra feltöltött bármely adat (különösen recept) harmadik személy részére azonos tartalommal nem adható át.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.

Az Üzemeltető a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. 

Üzemeltető ugyanígy jár el olyan anyagok esetén is, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Üzemeltető minden értesítés nélkül törölheti a Felhasználót.

III. Szavatosság kizárása

Az Üzemeltető és annak társvállalatai, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Üzemeltető kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

IV. Üzemeltető moderálási alapelvei

Az Üzemeltető a következő alapelvek szerint moderálja fórumait, illetve a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:

Az Üzemeltető korlátlan felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal. Ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólások törlésére, amint azok a tudomására jutnak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak.

Ha a Felhasználó ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, azt a info@aprosef.hu e-mail címen teheti meg.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

IV. Kártalanítás, kártérítés

A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltetőt kártalanítja minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználónak a Honlap-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Üzemeltető írásban értesíti Felhasználó az igényről, perről vagy eljárásról.

VI. Adatvédelmi tájékoztató

A Felhasználónak regisztráció során megadott személyes adatai az Üzemeltető nyilvántartásába kerülnek. A Felhasználó a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak az Üzemeltető általi nyilvántartásához és kezeléséhez. Az adatkezelés célja: látogatottsági statisztikák készítése, szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása, továbbá ezekhez való hozzájárulásod esetén marketing célú felhasználás, hírlevél küldés, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokból olyan harmadik országba továbbítsák, ahol az adatok a 2011 évi törvény 8. § (2) bekezdés b) vagy c) pontjai szerinti  megfelelő védelemben részesülnek.

Amennyiben a regisztrációs oldalon külön a Felhasználó hozzájárult a hírlevelek küldéséhez, akkor az Üzemeltető a Felhasználó e-mail címére hírleveleket is küldhet a saját és partnereinek termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan.

A hírlevelek az Üzemeltető és szerződéses partnereinek termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak. Amennyiben a Felhasználó a hírleveleket le kívánja mondani, úgy azt a hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva vagy az info@aprosef.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A regisztrációs adatokat a Felhasználó bármikor módosíthatja.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat helyezünk el az Ön számítógépén ("cookie"). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek.

A Honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket - kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Az Üzemeltető az adatbázissal kapcsolatosan minden óvintézkedést megtesz, hogy a Felhasználóra vonatkozó információkat biztonságos környezetben tárolja. A regisztrált adatokhoz az Üzemeltető, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a jelen dokumentumban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében az Üzemeltető megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat az Üzemeltető feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználja. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX. törvény alapján történik. A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az adatkezelőnél.

Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba.
 

Adatkezelés megnevezése

Nyilvántartási szám:

Honlapon történő regisztráció, hírlevélküldés, marketing célok, nyereményjátékok, közvetlen üzletszerzés, látogatottsági statisztikák készítése.

NAIH-106870/2016

NAIH-106872/2016

NAIH-106873/2016

NAIH-106869/2016

NAIH-108071/2016

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

HC Online Kft.

Székhely: 2013. Pomáz, Garat utca 8.

Cg.: 13-09-183171

E-mail: info(kukac)aprosef.hu

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről Felhasználót haladéktalanul értesíti.

Legfrissebb hozzászólások

2017-01-24 21:44
A pudingot teljesen ki kell hűteni, én először hidegvízbe hűtöm, majd jégakkura teszem a lábast, közben nem szabad...
44291
2017-01-24 21:20
mar nagyon keszulok arra hogy csinalok pizzat hugom szokta mondani miert nem csinalsz pizzat olyan hamar megvan most ez...
44290
2017-01-24 20:17
Karácsonyra készítettem el és megfenyegettek :) ha ezt nem készítem el máskor is,akkor rosszul fogok járni. Eredeti...
44289
2017-01-24 20:17
hmmmmmmmm :) nagyon jól hangzik!
44288
made by zwoelf